Ένα έργο για τα νερά, στο Δήμο Μετσόβου

Ένα έργο για τα νερά, στο Δήμο Μετσόβου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μετσόβου, οι εργασίες της Εναρκτήριας Συνάντησης του Διασυνοριακού Έργου με τίτλο: «Κοινές δράσεις και Δικτύωση για την αειφόρο διαχείριση, περιβαλλοντική παρακολούθηση και προστασία των επιφανειακών υδάτων», το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου με διακριτικό τίτλο RIVER2RIVER, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το σύνολο των Εταίρων που συγκροτούν το διασυνοριακό σχήμα υλοποίησής του, ήτοι:

  1. Δήμος Μετσόβου (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα)
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δικαιούχος 2, Ελλάδα)
  3. Δήμος Χιμάρας (Δικαιούχος 3, Αλβανία)

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Δήμαρχος Μετσόβου κος Κωνσταντίνος Τζαφέας αφού καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες, τόνισε μεταξύ άλλων ότι, «η υλοποίηση του έργου RIVER2RIVER είναι ζωτικής σημασίας για το Δήμο Μετσόβου, δεδομένου του πλούσιου και σημαντικού υδατικού δυναμικού που διαθέτει, αλλά και των έντονων πιέσεων όμως που αυτό δέχεται καθημερινά, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να παρουσιάζει σημάδια υποβάθμισης. Στο πλαίσιο του έργου RIVER 2 RIVER πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις και παρεμβάσεις στο πεδίο, που στοχεύουν ακριβώς στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης των επιφανειακών υδάτων των ποτάμιων περιοχών, μέσω της παρακολούθησης, διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασής τους. Μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας που αναπτύσσουμε με τη γείτονα χώρα Αλβανία, τα αναμενόμενα οφέλη για το τομέα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα των επιφανειακών υδάτων της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης του έργου, είναι ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας».

Στη συνέχεια, ο κος Κωνσταντίνος Τολίδης, στέλεχος του εξωτερικού τεχνικού συμβούλου για τη διοίκηση/ διαχείριση του έργου (iNNOS I.K.E.) του Επικεφαλής Εταίρου, παρουσίασε αναλυτικά στους εκπροσώπους των Εταίρων τα πακέτα εργασίας του έργου, την κατανομή των Δράσεων/Ενεργειών του κάθε πακέτου εργασίας ανά Εταίρο, τις αναμενόμενες εκροές και τα αποτελέσματα από την υλοποίησή τους, καθώς και το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Κατά τη διάρκεια του 2ου μέρους της συνάντησης, ο κ. Τολίδης Κωνσταντίνος, προχώρησε στη παρουσίαση του πρότυπου Εγχειριδίου Δράσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (Action and Quality Assurance Plan) με βάση το οποίο θα υλοποιηθεί το έργο RIVER2RIVER, αναλύοντας τη δομή και τις απαιτήσεις εφαρμογής του σε επίπεδο εταιρικού σχήματος.

Τέλος στο πλαίσιο του στρογγυλού τραπεζιού που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των Εταίρων και μέσα από μία πολύ παραγωγική συζήτηση, προσδιορίστηκαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου RIVER 2 RIVER, ενώ συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της συνάντησης.

 

Λίγα λόγια για το RIVER 2 RIVER

Η Πράξη RIVER 2 RIVER έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο τομέα της προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60), με ειδικότερη εστίαση στα διασυνοριακά ποτάμια και χειμάρρους (επιφανειακό υδατικό δυναμικό). Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές αποκατάστασης και διαχείρισης των ποτάμιων συστημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2000/60 αλλά και σε συνδυασμό με τις προσεγγίσεις και το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο των θεωριών των «Πράσινων Υποδομών» (Green Infrastructure) και της «Διακυβέρνησης των Υδάτων» (Water Governance).

Show Buttons
Hide Buttons