Ακυρώθηκε η απόφαση για τους ΣΜΑ – Κόλαφος για τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ

Ακυρώθηκε η απόφαση για τους ΣΜΑ – Κόλαφος για τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ

Ακυρώνεται η απόφαση για τη λειτουργία και διαχείριση των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων της Ηπείρου, με βάση τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου δεν ακυρώθηκε εξαιτίας των τεσσάρων προσφυγών που κατέθεσαν οι Δήμοι Ιωαννιτών, Ζιτσας και Πρέβεζας, καθώς και πολίτες, αλλά από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, πράγμα που σημαίνει πως η απόφαση του ΦΟΔΣΑ για τους ΣΜΑ πάσχει σε νομιμότητα…

Στην 20 σελίδων απόφαση που υπογράφει ο Νικόλαος Παπαευθυμίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης – πιθανά γιατί λείπει σε άδεια ο κ. Μιχελάκης, αναφέρεται η επιχειρηματολογία των τεσσάρων προσφυγών και ασφαλώς το σκεπτικό της απόρριψης της απόφασης του ΑΣΔΑ.

Η εξέλιξη είνα εξαιρετικά αρνητική για τη διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και γυρίζει στο μηδέν την όλη διαδικασία, χωρίς την ίδια ώρα να δικαιώνει και τους τέσσερις προσφεύγοντες. Στη σελίδα 16 αναφέρεται συγκεκριμένα: «εκτελεστή πράξη κατά της οποίας δύναται να ασκείται το δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής, αποτελεί και η διοικητική πράξη καθορισμού των όρων της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας, ο έλεγχος της οποίας υπόκειται, σε προδικαστικό επίπεδο, στην εξεταστική αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ», άρα οι προσφυγές των τριών Δήμων και των πολιτών πήγαν ουσιαστικά στο βρόντο, καθώς ουσιαστικά δεν είχαν δικαίωμα προσφυγής…

Η υπ’ αριθμ. απόφαση 35/2020 του ΔΣ του ΑΣΔΑ με θέμα «Έγκριση Μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου» με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό» ακυρώνεται για παράβαση νόμου… αναφέρει στην κατάληξη η απόφαση της Αποκεντρωμένης – κατεβάστε την ολόκληρη εδώ.  

«Επειδή συνακόλουθα η κρινόμενη απόφαση κρίνεται ότι στερείται πλήρους και επαρκούς αιτιολογίας, αναφορικά με τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της υπό κρίση διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα» αναφέρεται συγκεκριμένα, πριν το δια ταύτα…

Χωρεί λογικά προσφυγή του Φορέα στην Επιτροπή του Άρθρου 152.

 

Το σκεπτικό

Ανάμεσα στα άλλα, στο σκεπτικό της απόφασης, στη σελίδα 18 αναφέρεται πως η μελέτη πάσχει επειδή θέτει ποσότητες απορριμμάτων χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της ανακύκλωσησης: «Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τους όρους του κρινόμενου διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά και από την υπ’ αριθμ. 34/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η συνολική ετήσια ποσότητα των στερεών αποβλήτων προς μεταφόρτωση και μεταφορά από τους ΣΜΑ στην ΜΕΑ, υπολογίζεται στους 115.981,38 τόνους/έτος και αντίστοιχα, η ποσότητα του υπολείμματος το οποίο θα μεταφέρεται από τη ΜΕΑ στους κατά τόπους ΧΥΤΥ υπολογίζεται σε 45.232,74 τόνους/έτος, σταθερή για όλη τη διάρκεια της 7ετούς ή 10ετους (με το δικαίωμα προαίρεσης) σύμβασης, χωρίς όμως να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τα αστικά στερεά απόβλητα, παρόλο που μνημονεύεται στο προοίμιο της διακήρυξης». 

Το σημείο αυτό ουσιαστικά συνιστά και κόλαφο για τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ καθώς τονίζεται: «Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και δη της διαμόρφωσης ουσιωδώς χαμηλότερων ποσοτήτων ΑΣΑ βάσει του ΕΣΔΑ από αυτές που ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη και στη διακήρυξη, γεγονός που η αναθέτουσα αρχή το γνώριζε κατά τα προδιαληφθέντα και κατ’ ακολουθία της διαμόρφωσης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, κρίνεται ότι το αποφασίζον όργανο όφειλε σε κάθε περίπτωση να προβεί στη τροποποίηση των όρων της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού, κατά τα ανωτέρω, επέρχεται ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της υπό σύναψη σύμβασης. Αντίθετη προσέγγιση κρίνεται ότι παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας των συμμετεχόντων και του ανόθευτου ανταγωνισμού, αφού τελικά κατακυρώνεται σύμβαση με εν τέλει διαφορετικό αντικείμενο από το διαληφθέν κατά την διαμόρφωση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. Άλλωστε απόρροια των αρχών αυτών αποτελεί η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για αυστηρή τήρηση των όρων υποβολής των προσφορών που η ίδια έχει καθορίσει στην οικεία διακήρυξη και τη μη αποδοχή τροποποιήσεων που αν είχαν περιληφθεί στη διακήρυξη θα είχαν παράσχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να υποβάλλουν ουσιωδώς διαφορετικές προσφορές. Και βέβαια είναι άλλη η περίπτωση κατά την οποία μετά την οριστική κατακύρωση της σύμβασης αμοιβαία και κοινή συναινέσει τα συμβαλλόμενα μέρη, χάριν δημοσίου συμφέροντος, αποφασίσουν τη μείωση του τιμήματος της σύμβασης, χωρίς τούτο να συνεπάγεται οποιαδήποτε μεταβολή υπέρ αυτού ως προς το είδος και την έκταση των προσφερομένων ειδών και των εν γένει υποχρεώσεών του…  Και τούτο αφενός διότι, όπως προαναφέρθηκε, οι όροι της διακήρυξης οφείλουν να προσδιορίζουν με ακρίβεια το ζητούμενο αντικείμενο του διαγωνισμού και αποτελούν τη βάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανάπτυξης ανταγωνισμού και της διαμόρφωσης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών και συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στον υπό κρίση διαγωνισμό με βάση την σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ποσότητα αποβλήτων που καθορίζεται στη διακήρυξη, η οποία όμως μελλοντικά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα μεταβληθεί (μειούμενη) σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο ΕΣΔΑ…». 

 

Show Buttons
Hide Buttons