Επιμελητήριο Ιωαννίνων: Εγγραφείτε και πληρώστε, το ΓΕΜΗ

Επιμελητήριο Ιωαννίνων: Εγγραφείτε και πληρώστε, το ΓΕΜΗ

Από το 2011 είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014).

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα βεβαιώσει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.). Για το λόγο αυτό, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Για περαιτέρω διευκόλυνση, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων αποστέλλει σχετική επιστολή σε κάθε επιχείρηση – μέλος του με τους ηλεκτρονικούς  κωδικούς πληρωμής οφειλών των αντίστοιχων τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ.
 
Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:

α)  Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :

  • 1. μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ.
  • 2. σε Τράπεζα με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής.
  • 3. με Πιστωτική Κάρτα μέσω του https://services.businessportal.gr

β)  Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο.

γ)  Δικαιούχος είναι: η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Show Buttons
Hide Buttons