Ιδού τα διετή προγράμματα σπουδών! Μαθήματα Υφαντικής από Πανεπιστήμιο…

Ιδού τα διετή προγράμματα σπουδών! Μαθήματα Υφαντικής από Πανεπιστήμιο…

Μια αναλυτική έκθεση αναφορικά με το πώς οραματίζεται η κυβέρνηση τα Διετή Προγράμματα Σπουδών ή αλλιώς τα «Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ» όπως είναι ο πλήρης τίτλος της έκθεσης, βρήκαν στο inbox τους αυτές τις μέρες, τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Και ορισμένοι εξ αυτών εξεπλάγησαν… βλέποντας πως θα κληθούν να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές αυτών των προγραμμάτων σε αντικείμενα όπως η υφαντική, η ηλεκτρολογία, οι υπηρεσίες του τουρισμού κτλ.! Αυτές είναι κάποιες από τις προτάσεις για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα των διετών προγραμμάτων σπουδών…

Ο υπότιτλος της έκθεσης είναι «Υπόβαθρο, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και προοπτικές» και υπογράφεται από τον Σπύρο Γεωργάτο, καθηγητή του τοπικού ΑΕΙ, την Χρύσα Παΐδούση και τον Σταύρο Γαγρόβλου – οι δύο τελευταίοι στην έκθεση υπογράφουν ως «Ε.Ι.Ε.Α.Δ.» και μετά από μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, ανακαλύπτει κανείς πως η μεν πρώτη είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και ο δεύτερος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων. Τι είναι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ.; Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που προήλθε από την κατάργηση των εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική – Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.». με στόχο την παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Η επιλογή διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης επείγει. Δεν θα πρέπει όμως να γίνει με πρόχειρο τρόπο, αλλά με τρόπο που λαμβάνει υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους και αντιμετωπίζει τις εντονότατες πελατειακές και τοπικιστικές πιέσεις που δημιουργούνται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις» τονίζουν οι τρεις υπογράφοντες και συνιστούν τα διετή προγράμματα να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό των ΑΕΙ, πριν την οριστικοποίησή τους δε, να διερευνηθούν σημαντικά ζητήματα όπως η διαθεσιμότητα των τοπικών παραγωγικών μονάδων για πρακτική άσκηση, η σχέση με υπάρχοντα προγράμματα μαθητείας και οι δυνατότητες διεθνών ανταλλαγών. Συνιστάται ακόμα στα ΑΕΙ να επιλέξουν «ένα λιτό και ισορροπημένο «μείγμα» προγραμμάτων, με βάση πρωτίστως τον στρατηγικό τους σχεδιασμό και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να αναδεικνύεται κάθε φορά η ειδοποιός διαφορά με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας στα Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στη χώρα».

 

Η αρχή

Με σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε πρόσφατα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα προέβλεψε στον Νόμο 4485/2017 για την «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης/ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις2», ο οποίος ψηφίσθηκε τον Αύγουστο του 2017, τη δυνατότητα οργάνωσης στα ΑΕΙ διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Τα προγράμματα αυτά θα παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Στη συνέχεια, με τον Νόμο 4521/2018, για την «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις3» αποσαφηνίστηκε το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των «Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Ε.), τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τα διετή προγράμματα σπουδών εντός των ΑΕΙ.

Στους ψηφισμένους νόμους ορίζεται μεταξύ άλλων για τα Κ.Ε.Ε.:

  • Οι πόροι των Κ.Ε.Ε. προέρχονται κατά βάση από τον προϋπολογισμό των ΑΕΙ.
  • Στα προγράμματα διδάσκουν οργανικά μέλη του Ιδρύματος, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, καθώς και προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
  • Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν και οι εκπαιδευόμενες/οι επιλέγονται με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου από τα ΕΠΑ.Λ., αλλά και με επιπλέον κριτήρια.
  • Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.
  • Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους που απονέμουν τα Κ.Ε.Ε..

Τα ΑΕΙ λοιπόν θα χρηματοδοτούν τα Κ.Ε.Ε. ωστόσο υπάρχει και μια συμπληρωματική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση: «Με δεδομένη την οικονομική δυσπραγία των Α.Ε.Ι…. θεωρείται απαραίτητο η οργάνωση των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια να λάβει υπ’ όψιν τη σχετική διαθεσιμότητα του προσωπικού τους… σημαντικό για την κάλυψη του κόστους των διετών προγραμμάτων είναι να εμπλακούν το συντομότερο δυνατόν στη διαδικασία ανάπτυξής τους οι κοινωνικοί εταίροι, για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους».

 

Προτάσεις για εκπαιδευτικό αντικείμενο

Η εισήγηση για τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα, λαμβάνει υπόψη όπως τονίζει η έκθεση, τα διαθέσιμα δεδομένα, τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016) και το «Ολιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης» της κυβέρνησης. Προτείνονται τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Προγράμματα «γενικού σκοπού». Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τεχνικές -έως τεχνολογικές- ειδικότητες, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ., τουρισμό) όσο και στον τομέα της μεταποίησης (π.χ., ενέργεια). Υποδείγματα σχετικών ειδικοτήτων είναι τα ναυτιλιακά, η διαφήμιση, η ηλεκτρολογία, η υφαντουργία και το βιομηχανικό σχέδιο.

Κατηγορία ΙΙ: Προγράμματα με τοπο-ειδική εξειδίκευση. Η κατηγορία αυτή αφορά ειδικότητες που προσιδιάζουν σε εύρωστες μορφές τοπικής οικονομίας (π.χ., αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ορισμένες περιοχές). Σχετικά υποδείγματα είναι η ειδικότητα της γαλακτοκομίας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

Κατηγορία ΙΙΙ: Προγράμματα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Εδώ κατατάσσονται ειδικότητες με «αναδυόμενο» χαρακτήρα, που συνδυάζουν τεχνικές δεξιότητες με «Key Enabling Technologies» (όπως τα μικροηλεκτρονικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, τα νανοϋλικά και η φωτονική). Υποδείγματα σε αυτή την περίπτωση είναι οι συντηρητές μνημείων και εικόνων με τεχνολογία laser και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί που χρειάζονται για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση εργαστηριακού εξοπλισμού στα Ερευνητικά Κέντρα, τα Πανεπιστήμια και τα Νοσοκομεία.

Show Buttons
Hide Buttons