Κόλαφος για τη ΔΕΥΑΙ, μια ακόμα ακύρωση απόφασης της απερχόμενης διοίκησης, λόγω «παράβασης νόμου»

Κόλαφος για τη ΔΕΥΑΙ, μια ακόμα ακύρωση απόφασης της απερχόμενης διοίκησης, λόγω «παράβασης νόμου»

Άκυρη η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ την Δευτέρα 9 Ιουλίου και ένα ακόμα χαστούκι στο μάγουλο… της απερχόμενης διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, λίγο πριν την παράδοση…

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ανάρτησε πριν από λίγο στο «Διαύγεια», την απόφαση με την οποία ακυρώνει για παράβαση νόμου, την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων»!

Στην απόφαση αυτή του περασμένου Ιανουαρίου (!) που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» πέντε μήνες μετά… στήριξε όπως αποκαλύψαμε την περασμένη Πέμπτη, η απερχόμενη δημοτική αρχή την προσπάθεια να προχωρήσει σε μια συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΑΥΙ με 47 αποφάσεις τη Δευτέρα και πιθανά, σε μια μελλοντική συνεδρίαση με θέμα το διορισμό γενικού διευθυντή και νομικού συμβούλου της ΔΕΥΑΙ. Πιο συγκεκριμένα, με την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών τροποποιήθηκε ως εξής η σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ: «το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Κωνσταντίνος Γκέκας τοποθετείται αναπληρωτής του τακτικού μέλους κ. Αθανασίου Μανταλόβα, το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κα. Ειρήνη Βαρτζιώτη τοποθετείται αναπληρώτρια του τακτικού μέλους – Αντιπροέδρου κ. Ευθυμίου Χρυσοστόμου και αντικαθίσταται το αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κ. Βασίλειος Βασιλείου (εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων) από τον κ. Χαρίλαο Παπαστεργίου«.

Έρχεται λοιπόν τώρα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από ερώτημα της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» αναφορικά με τον έλεγχο της νομιμότητας ή μη της 70/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ακυρώνει ως εκ τούτου, και την προχθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ. Εδώ ολόκληρη η απόφαση. 

Όπως καταλήγει η απόφαση της Αποκεντρωμένης:

«Ακυρώνουμε την 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 461/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη συγκρότηση Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων», για παράβαση νόμου, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Αναπέμπουμε την υπόθεση στη Διοίκηση (ΔΕΥΑ Ιωαννίνων) για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες, ειδικότερα για την ανάκληση των αποφάσεων που τυχόν έχει λάβει και πάσχουν λόγω μη νόμιμης σύνθεσης του συλλογικού οργάνου και τη λήψη νέων με τη νόμιμη σύνθεση, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας».

Τα επιχειρήματα που επικαλείται μεταξύ άλλων η Αποκεντρωμένη για την απορριπτική της απόφαση είναι ότι «Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγον αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη» και επιπλέον, «Η αιτιολογία (σ.σ. της αντικατάστασης) πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης«.

Και παρακάτω τονίζεται:

«Στην προκειμένη περίπτωση η 70/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών στερείται της επιβαλλόμενης κατά τα ανωτέρω επαρκούς και πλήρους αιτιολογίας που απαιτεί ευθέως ο νόμος (άρθρα 13 και 17 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) αλλά και εμμέσως και διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος και ευρύτερων διοικητικών αρχών όπως της και συνταγματικής αρχής περί κράτους δικαίου και της διοικητικής αρχής της χρηστής διοίκησης, ενώ η γενική και αόριστη αναφορά στην εισήγηση του Δημάρχου Ιωαννίνων και Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. κ. Θωμά Μπέγκα ότι η τροποποίηση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται για την «απρόσκοπτη και αποδοτικότερη λειτουργία» αυτού δεν δύναται να θεωρηθεί ως ειδική και επαρκή αιτιολογία της απόφασης.

Περαιτέρω ειδικότερα και για την περίπτωση της αντικατάστασης του αναπληρωματικού μέλους και εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Βασίλειου Βασιλείου από τον κ. Χαρίλαο Παπαστεργίου δεν αναφέρεται στην απόφαση η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους υπέδειξε.

Τούτα, κατά τα ανωτέρω, έχουν ως έννομη συνέπεια η παράλειψη του ουσιώδους τύπου της αιτιολογίας όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, να οδηγεί στην ακύρωση της τελικώς εκδοθείσας πράξης. Στην περίπτωση δε που η αιτιολογία δεν απαιτείται να αποτυπώνεται στο σώμα της πράξης, η έλλειψή της ή τα ελαττώματά της οδηγούν στην ακύρωση της πράξης λόγω παράβασης κατ’ ουσία διάταξης νόμου, βάσει του ευρύτερου λόγου ακύρωσης.

Συνεπώς διαπιστώνεται παράβαση νόμου κατά τη λήψη της 70/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω έλλειψης νομίμου, ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα και πρέπει αυτή να ακυρωθεί«. 

Κατά της ως άνω απόφασης, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06), από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons