Προτεραιότητα οι επενδύσεις σε αποβιομηχανοποιημένες περιοχές όπως τα Γιάννενα, λέει το Ecofin

Προτεραιότητα οι επενδύσεις σε αποβιομηχανοποιημένες περιοχές όπως τα Γιάννενα, λέει το Ecofin

Πλήρη καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων που περιλαμβάνεται και στην 3η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, αλλά και καμπανάκι για τις καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται στο κείμενο συστάσεων της Κομισιόν που εγκρίθηκε σήμερα από τη Σύνοδο του Ecofin (Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Οι υπουργοί Οικονομικών ουσιαστικά σήμερα ολοκλήρωσαν την ένταξη της Ελλάδας για πρώτη φορά σε καθεστώς ευρωπαϊκού εξαμήνου (σ.σ. καθώς αυτός είναι πλέον ο τρόπος επιτήρησης μετά το τέλος του μνημονίου). Η Ελλάδα μάλιστα βρίσκεται σε μια ειδική κατηγορία λίγων χωρών οι οποίες έχουν ζήτημα «υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών».

Έτσι, στο εν λόγω κείμενο της Κομισιόν περιλαμβάνεται σειρά συστάσεων για το πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, αλλά και για το πώς θα απομειωθούν τα κόκκινα δάνεια και θα συρρικνωθεί η ανεργία.

Πέρα από τις ανησυχίες των εταίρων μας για τη μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων φέτος λόγω της παροχολογίας των προηγούμενων μηνών, το Ecofin καταγράφει επίσης, μία προς μία τις υστερήσεις της χώρας στο δημοσιονομικό πεδίο και προχωρά σε συγκεκριμένες συστάσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθεί η χώρα.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έκθεση, γίνεται αναφορά σε τομές όπως η δημιουργία των λεγόμενων ΤΟΜΥ (πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας) τις οποίες η ΝΔ απειλεί να κλείσει, γίνεται αναφορά επίσης, ονομαστικά σε περιοχές όπως τα Γιάννενα, αλλά και στην διαχείριση στερεών αποβλήτων, γι’ αυτό και παραθέτουμε τα εξής σημεία: (Οι εν λόγω συστάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη χάραξη του νέου προϋπολογισμού για το 2020, αλλά και στη γενικότερη πολιτική που καλείται πλέον να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις ενεργοποιείται διαδικασία νέων συστάσεων και επιβολής κυρώσεων)

*Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, το ελληνικό δικαστικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις και εμφανίζει αναποτελεσματικότητα. Μιλά για υπερβολικά πολύ χρόνο για την λήψη απόφασης και για καθυστερήσεις που «επιβαρύνουν την παραγωγικότητα των δικαστηρίων». Αναφέρει ότι «η περαιτέρω στοχοθετημένη δράση σε αυτόν τον τομέα είναι επομένως κρίσιμη, επίσης για να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και να συμβάλει στην απελευθέρωση του επενδυτικού δυναμικού» αφού συνδέεται με τις υποθέσεις πτώχευσης και υπαγωγής στον Ν. Κατσέλη.

*Αρκετά χρόνια υπο-επενδύσεων οδήγησαν σε μεγάλο επενδυτικό κενό. Συστήνεται «αύξηση των επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη» η οποία «θα συμβάλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων».

Η έκθεση εντόπισε τομείς προτεραιότητας για τις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εκτιμάται ότι υψηλότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των φραγμών στην ανάπτυξη καινοτόμων τομέων.

Αναφέρεται ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις με ανεπαρκείς πόρους, χαμηλή αυτονομία, χαμηλή επίδοση στις βασικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών) και συνεχιζόμενες αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. «Σε όλα τα επίπεδα, η λογοδοσία και η παρακολούθηση, που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος λείπουν σε μεγάλο βαθμό» επισημαίνεται.

Η προώθηση της ποιότητας και της συμμετοχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εδραίωση στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, η βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση είναι σημαντικές για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

* Η Ελλάδα ξεκίνησε μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης το 2017, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της πρόσβασης και απαιτεί συνεχείς επενδύσεις μέσω της ανάπτυξης τοπικών μονάδων υγειονομικής περίθαλψης.

* Το ελληνικό σύστημα μεταφορών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Είναι σε μεγάλο βαθμό οδικό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, με όλες τις κύριες διασυνδέσεις να περιστρέφονται γύρω από τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το κόστος μεταφοράς εξακολουθεί να είναι υψηλά, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών, τα πρότυπα ασφάλειας και η διείσδυση των ευφυών συστημάτων μεταφορών παραμένουν χαμηλά. Απαιτούνται νέες επενδύσεις για την αύξηση των πολυτροπικών μεταφορών και την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της αστικής ανάπτυξης.

* Η επεξεργασία των στερεών αποβλήτων και των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων αποτελεί τον κύριο τομέα που χρειάζεται πρόσθετες επενδύσεις για την ευθυγράμμιση των προτύπων περιβαλλοντικής προστασίας της χώρας με την υπόλοιπη ΕΕ. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα διαρθρωτική πρόκληση, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή και στη μηχανική-βιολογική επεξεργασία αντί στις πιο σύγχρονες τεχνικές. Επιπλέον, το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται είναι μόνο περίπου το ένα τρίτο του μέσου όρου της ΕΕ. Απαιτούνται επίσης επενδύσεις για τη βελτίωση της επεξεργασίας των υδάτων, την καταπολέμηση της αλάτωσης των υπόγειων υδάτων και τη λήψη μέτρων στήριξης για την πρόληψη των πλημμυρών και την αποκατάσταση της φυσικής ροής των ποταμών. 

* Χρειάζονται ανανεωμένες στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αδυναμιών του συστήματος έρευνας και καινοτομίας για την τόνωση επενδύσεων προσανατολισμένων προς την αγορά στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι οποίες παραμένουν χαμηλές.  Απαιτούνται επίσης υψηλότερες επενδύσεις για την τόνωση των χαμηλών επιπέδων τεχνολογικής ανάπτυξης, που αντανακλάται στον πολύ χαμηλό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη.

* Επενδύσεις στη στήριξη των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, των νησιών και των ορεινών περιοχών είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της απώλειας και της επιδείνωσης της ποιότητας του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας κατά την οικονομική κρίση. Η βιώσιμη αναδιάρθρωση των μειονεκτικών ή / και αποβιομηχανοποιημένων περιοχών στα αστικά κέντρα της Αθήνας-Πειραιώς και της Θεσσαλονίκης και στα κύρια περιφερειακά αστικά κέντρα (Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο και Χαλκίδα) είναι προτεραιότητα.

* Ο προγραμματισμός των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για τη διαχείριση των χρημάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των επενδύσεων.

* Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων, που αντιπροσώπευαν το 70% των ανέργων στην Ελλάδα το 2018, είναι πολύ υψηλό, ενώ ανησυχητική είναι και η υψηλή ανεργία των νέων και η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι παρεμβάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης, στην προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και στην προώθηση των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και η υπεύθυνη κοινωνική εταιρική σχέση στην Ελλάδα μπορούν να στηρίξουν το περιβάλλον για την εφαρμογή και τη δέσμευση για βιώσιμες μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

* Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλές εισοδηματικές ανισότητες και έχει τον μικρότερο αντίκτυπο κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση του κινδύνου φτώχειας στην ΕΕ (15,83% το 2017, έναντι 33,98% της ΕΕ). «Οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς, προσιτές και υψηλής ποιότητας, καθώς και στην ανάπτυξη κέντρων ημερήσιας φροντίδας. Η στήριξη των πιο άπορων και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια, των ατόμων με αναπηρίες, των μεταναστών και των προσφύγων, ενώ θα δίνουν προσοχή στις γεωγραφικές ανισότητες, θα βελτιώσουν την κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα».

(Πηγή www.capital.gr)

Show Buttons
Hide Buttons