Τα άνω – κάτω με τον «Κλεισθένη» σε πολλά χωριά

Τα άνω – κάτω με τον «Κλεισθένη» σε πολλά χωριά

Με τον «Κλεισθένη» έγινε μια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τον «Καλλικράτη» και πολλά χωριά στην Ήπειρο που είχαν τοπικά συμβούλια 3μελή γίνονται μονομελή, αλλά και λίγα αντίστροφα.

Η αλλαγή είναι ότι πλέον με τον «Κλεισθένη» για το όριο των 300 κατοίκων λαμβάνεται πλέον υπόψη ο ΜΟΝΙΜΟΣ πληθυσμός της απογραφής του 2011, ενώ με τον «Καλλικράτη» λαμβάνονταν υπόψη ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ (De Facto) πληθυσμός.

Ενδεικτικά αλλάζουν π.χ. τα συμβούλια σε Καλέντζι, Δερβίζανα, Βασιλικό, Καταρράκτης, Μηλιανά, Γαλατάς, Ράγιο Κεστρίνη και αρκετά ακόμη.

Η διαφορά μόνιμου και πραγματικού είναι σημαντική καθώς π.χ. ο Δήμος Δωδώνης από 10.130 πραγματικό πληθυσμό έχει 9.693 μόνιμο πληθυσμό, ο Δήμος Πωγωνίου από 9.258 σε 8.960, ο Δήμος Πάργας από 12.747 σε 11.866 κλπ.

Ν.4555/2018 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Άρθρο 5 : Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3852/2010
Το άρθρο 8 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8 Κοινότητες – Όργανα διοίκησης κοινοτήτων
1. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
2. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με ΜΟΝΙΜΟ πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με ΜΟΝΙΜΟ πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
3. Όργανο των κοινοτήτων με ΜΟΝΙΜΟ πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας».

Ν. 3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Άρθρο 283, παράγρ. 12:
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.…»
(http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous)

Show Buttons
Hide Buttons