Το πρώτο πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το πρώτο πιστοποιημένο Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έλαβε πιστοποίηση από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 14-11-2019 έως 13-11-2023. 

Το συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το ως άνω Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με βάση αυτή την απόφαση το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής γίνεται το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λαμβάνει πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του. 

Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ, η οποία έλαβε χώρα την εβδομάδα 7/7/2019-13/7/2019, συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και η ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος. Η Πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στους χώρους του Τμήματος. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων του Τμήματος. Όπως γίνεται σαφές η διαδικασία της Πιστοποίησης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με την υψηλότερη δυνατή βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης. 

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και εργάστηκαν με αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

Show Buttons
Hide Buttons