892.000 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Πάργας

892.000 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Πάργας

Ένα σημαντικό έργο στον τομέα των υποδομών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση.

Πρόκειται για το έργο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/ τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πάργας του Δήμου Πάργας», το οποίο είναι προϋπολογισμού 892.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την προμήθεια δοκιμασμένου και έτοιμου για λειτουργική χρήση συστήματος τηλε-ελέγχου/ τηλεχειρισμού, το οποίο θα διαχειρίζεται αυτόματα το δίκτυο ύδρευσης της Πάργας, θα ελέγχει τις διαρροές του εξωτερικού και του εσωτερικού υδραγωγείου, καθώς και την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Το έργο θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων (τουλάχιστον 30% για το Δήμο Πάργας), στην προστασία της Υγείας (μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου προς την κατανάλωση πόσιμου νερού), στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των υδρευτικών αναγκών (καταγραφή και συγκέντρωση σε βάση δεδομένων όλων των στοιχείων που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του υδραγωγείου), στη βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης, καθώς και στην αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών (αυτοματοποιημένη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Δήμου Πάργας για τη λειτουργική κατάσταση του δικτύου).

Show Buttons
Hide Buttons