LED: Κοινή πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης

LED: Κοινή πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης

Κοινή πρόταση για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Ιωαννιτών ως προς το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, καταθέτουν ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, οι πέντε παρατάξεις της αντιπολίτευσης («Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα», «Ιωάννινα_2023», «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή», «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα»).  

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρόκειται να συζητηθεί κατόπιν αιτήματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την επίσπευση της ενεργειακής αναβάθμισης αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών».

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης για την κοινή τους πρόταση, επικαλούνται το γεγονός ότι ο κύριος του έργου, δηλαδή ο Δήμος Ιωαννιτών, σήμερα, δεν γνωρίζει τι έργο θα κατασκευαστεί, και θα παραλάβει και αναφέρουν τα εξής δεδομένα:

  1. Την άρνηση της Δημοτικής Αρχής στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθμ. 129/15.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ο9ΩΕΩ-Ω63), του κυρίαρχου συλλογικού οργάνου που εκφράζει τη βούληση των συνδημοτών μας,
  2. Την, εν λευκώ, εκχώρηση της εκπόνησης των μελετών του έργου και τη διακήρυξη αυτού, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, στην Περιφέρεια Ηπείρου,
  3. Την μη ύπαρξη πλήρους καταγραφής και αποτύπωσης του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και, κατ΄επέκταση, τη μη ύπαρξη ούτε του σχεδιασμού με τις ανάγκες που προκύπτουν, όπως έχει δηλώσει, σε πρόσφατη συνέντευξή του, και ο Δήμαρχος,
  4. Την παράκαμψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του 10ου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, οι οποίες θεωρούμε ότι επιβαλλόταν –εάν όχι να εκπονήσουν- να συμμετέχουν, τουλάχιστον, στον σχεδιασμό θέτοντας τις προδιαγραφές του έργου, στην επίβλεψη, στην έγκριση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου και
  5. Την, επί της ουσίας, ματαίωση των εννόμων αποτελεσμάτων της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σημείο 1 της παρούσης), για το ίδιο ακριβώς θέμα, με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπ’ αριθμ. 552/07.07.2020 (ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΕΩ-1Ξ0),

 

Στην περίπτωση, κατά την οποία, οι υπηρεσίες δηλώσουν με σχετικό έγγραφό τους, ότι δεν δύνανται να προβούν στην υλοποίηση των προαναφερομένων, η αντιπολίτευση προτείνει:

Α. Να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι, μέχρι σήμερα, εκπονηθείσες τεχνικές μελέτες που έχουν συνταχθεί με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 199774/1566/13.12.2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου

B. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν, συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν τις μελέτες αυτές, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, για την υφιστάμενη κατάσταση σε όλη την έκταση του Δήμου, αφού λάβουν υπ’ όψιν και τις προβλέψεις των, υπό κατασκευή ή υπό δημοπράτηση, έργων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Οδηγία με τίτλο: Οδηγίες Σχεδιασμού και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ισχύει από τον Απρίλιο του 2018, στην οποία καλύπτονται όλες τις επιστημονικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τον φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

Γ. Ακολούθως, να υπολογιστεί με σαφήνεια και ακρίβεια το οικονομικό αντικείμενο της προβλεπόμενης παρέμβασης (κατασκευή – λειτουργία). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε εκτίμηση του κόστους του έργου με τις κατάλληλες τιμές μονάδας. Η εκτίμηση του κόστους και η σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του σχεδιασμού σε συνδυασμό με επιπλέον παρεμβάσεις, όπως συντήρηση ή/και αντικατάσταση ιστών, πύκνωση ή αραίωση ή καθαίρεση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, pillars, εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης και συνυπολογίζοντας προτάσεις σχετικά με δράσεις και εφαρμογές λειτουργιών αποτύπωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος (εφαρμογές smart city).

Δ. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου να προσκομίσει επίσημα στοιχεία με τον υπολογισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για ΦΟΠ. Τα στοιχεία αυτά να ληφθούν υπόψιν στους υπολογισμούς κατά την μελέτη.

Ε. Στη συνέχεια, να κατατεθεί το σύνολο των μελετών με τις θεωρήσεις και εγκρίσεις των υπηρεσιών του Δήμου, να παραληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση περί του συστήματος δημοπράτησης του έργου.

ΣΤ. Ακολούθως, και μετά από τον έλεγχο και τη θεώρηση των τευχών δημοπράτησης του έργου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τη δημοπράτηση του έργου.

 

Καταλήγοντας οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκτιμούν πως το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου του οδοφωτισμού που εγκρίθηκε με την, υπ’ αριθμ. 552/07.07.2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, «δεν πρέπει να υπογραφτεί, διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του τα προαναφερόμενα και δεν προασπίζει τα συμφέροντα των συνδημοτών μας».

Show Buttons
Hide Buttons