Πολιτική Απορρήτου

O δικτυακός τόπος www.pbnews.gr είναι ειδησεογραφικό site που προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Θα αναφέρετε εφεξής χάριν συντομίας ως «διαδικτυακός τόπος» και θα αναφέρεται σε εσάς χρησιμοποιώντας τους όρους “χρήστης” ή “επισκέπτης”,.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας αφού πρώτα έχετε διαβάσει αναλυτικά την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης.

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συνιστά τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει αναγνώσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιοδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου. Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό, τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του pbnews.gr.

Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να προσθέτουμε, να καταργούμε ή να ανανεώνουμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση δημοσιεύοντας μία νέα πολιτική σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

O επισκέπτης του pbnews.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών του από επισκέπτη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη. To pbnews.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά επισκέπτη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον επισκέπτη για κάθε προκληθείσα ζημία.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου pbnews.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του pbnews.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το pbnews.gr.

Αποκλεισμός ευθύνης

– Ο δικτυακός τόπος pbnews.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία, όμως, περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται, ούτε από αμέλεια, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την χρήση του.

Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από το δικτυακό τόπο «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή συναγόμενη. Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος pbnews.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς, όμως, σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, λόγω του μεγάλου όγκου του.

Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του pbnews.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

– Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, δεδομένων, χρηματικής ικανοποίησης κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

– Ο δικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή των servers του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

– Κανένα μέρος του παρεχόμενου περιεχομένου του δικτυακού τόπου στους χρήστες / επισκέπτες δεν αποτελεί και δεν δύναται να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του δικτυακού τόπου.

– O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

– Το pbnews.gr δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση επικοινωνίας των επισκεπτών με τρίτους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου pbnews.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

O διαδικτυακός τόπος pbnews.gr διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια του νόμου, να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου pbnews.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ως γενική αρχή, μέσω της pbnews.gr επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο (π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email). Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται είτε με τη βοήθεια αρχείων cookies είτε αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα.

Συγκεκριμένα, λόγω του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας και δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, της μέτρησης χρήσης της ιστοσελίδα μας για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς, για την προώθηση υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άλλους σκοπούς όταν αυτό είναι απαραίτητο βάση συγκεκριμένων συνθηκών  ή για περιπτώσεις που σας ενημερώνουμε σχετικά εξαρχής όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, αναλόγως την περίπτωση.

Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε “cookies” που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) και τη συσκευή σας (π.χ. τομέας (domain) του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) σας να σας ειδοποιεί όταν λάβετε ένα “cookie”, αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το δεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν το δεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού περιήγησης. Μπορείτε να καθαρίσετε και αν διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή από το δικό σας υπολογιστή.

Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία.

Στην περίπτωση των «συνδέσμων – links» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το pbnews.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τα όποια άλλα δεδομένα συλλέγονται στις περιπτώσεις της αποστολής ενημερωτικών επιστολών (emails) καθώς και διαφόρων διαδικτυακών ερευνών (ψηφοφορίες), γίνονται με την συναίνεση του χρήστη/στριας και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας μέσω ισχυρής κρυπτογράφησης για τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς τους. Το pbnews.gr διατηρεί τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Τα στοιχεία ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου pbnews.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων του pbnews.gr στην προκειμένη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε την επικοινωνία με τους επισκέπτες.

Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για Ενημερώσεις

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, για οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το pbnews.gr βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περί λήψης ρητής συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ) ως προς τη λήψη τέτοιου είδους ενημερώσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες του pbnews.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν.

Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία.  Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή των δεδομένων σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από οποιαδήποτε υπηρεσία ή ενημέρωση στην οποία έχετε εγγραφεί.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο pbnews.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook Page

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στη σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιούμε μέσω της σελίδας στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή « UNLIKE».

Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας στο Facebook υπόκειται, πέραν των πολιτικών του ίδιου του Facebook, και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

To Facebook, υπεύθυνη για τη λειτουργία του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Ireland Limited, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook.

Η πρόσβαση στο Facebook λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.

Instagram

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram. Μέσω της πλατφόρμας του Instagram έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό της Ιστοσελίδας και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Instagram, υπεύθυνη για τη λειτουργία του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Ireland Limited, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Instagram λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.

Twitter

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημο λογαριασμό στο Twitter. Μέσω της πλατφόρμας του Twitter έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε (follow) το λογαριασμό της Ιστοσελίδας, να αναδημοσιεύετε (retweet) και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Twitter, το οποίο ανήκει στην Twitter Inc. διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Twitter λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.

Πώς Προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Το pbnews.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.  Έχουμε εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Μεταξύ άλλων, αξιοποιoύμε μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας).

Για πόσο Χρονικό Διάστημα Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις.

Ποιος έχει Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και σε Ποιον Διαβιβάζονται

Δεν πωλούμε, ούτε κοινοποιούμε ή μεταβιβάζουμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ενδέχεται να κοινολογήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδων (web hosting), πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών μαρκετινγκ (πχ. πλατφόρμες email marketing), πάροχοι υπηρεσιών στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστοσελίδων (website analytics).

Όταν κοινολογούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, φροντίζουμε οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις εντολές μας και δεν τους εξουσιοδοτούμε να χρησιμοποιούν ή να κοινολογούν τα προσωπικά δεδομένα παρά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες αυτές για λογαριασμό μας ή για να συμμορφωθούν με τυχόν ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται επίσης, να κοινολογήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους:

-όταν κάτι τέτοιο απαιτείται δια νόμου,

-για τους σκοπούς ή σε σχέση με νομικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει, ή άλλως για τους σκοπούς υποστήριξης, άσκησης ή υπεράσπισης των νομικών της δικαιωμάτων,

-που είναι αρχές επιβολής του νόμου ή άλλοι κρατικοί φορείς και που έχουν εκδώσει νόμιμο αίτημα κοινολόγησης των προσωπικών δεδομένων,

-σε περίπτωση που θεωρούμε ότι η κοινολόγηση είναι απαραίτητη ώστε να προληφθεί βλάβη ή οικονομική ζημιά, ή σε σχέση με τυχόν έρευνα περί υποψίας ή ύπαρξης εγκληματικής δραστηριότητας

Πώς Μπορούν να Χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.

Εάν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας τα στοιχεία που καταγράφουμε και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε για διάφορους σκοπούς, και κυρίως για:

  • να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο
  • να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να χειριζόμαστε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες ή πληροφορίες οι οποίες θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή για να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας (πιθανά σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας)
  • με την ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για ειδήσεις, άρθρα, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας
  • ασφαλιστικές καλύψεις, εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοικητικούς και νομικούς σκοπούς,
  • ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών
  • να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία σας από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του pbnews.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Ιωαννίνων.

Επικοινωνία

Δικαιούστε να γνωρίζετε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ζητήσετε αντίγραφό τους, διορθώσεις, διαγραφή τους ή για οποιαδήποτε ερώτηση που σχετίζεται με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email στο info@pbnews.gr

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6475600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Show Buttons
Hide Buttons